Odpady – ako ďalej

Vďaka evidencii a finančnej motivácii sme znížili „skládkovaný“ (zmesový odpad z čiernej nádoby) zo 650 na 420 ton ročne (o 35 %!). V roku 2019 sme v našej obci uskutočnili analýzu zloženia zmesového komunálneho odpadu, z ktorej vyplynulo, že až 52 % tohto odpadu tvoril biologicky rozložiteľný odpad (zvyšky zeleniny a ovocia, zvyšky jedál, rastlinné zvyšky). Tento odpad sa na skládke odpadov rozkladá za vzniku metánu, čo je jeden z najnebezpečnejších skleníkových plynov spôsobujúcich otepľovanie Zeme. Ak sa tento odpad odseparuje, významne sa zníži množstvo skládkovaného odpadu s pozitívnym dopadom na rozpočet obce a zároveň sa ochráni životné prostredie.

Biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň sa spracováva v bioplynovej stanici, v ktorej sa z odpadu vyrobí bioplyn, ktorý sa použije na výrobu elektrickej energie. Je to obnoviteľný zdroj energie, ktorý je skutočne ekologický. Ak sa navyše bioplyn vyčistí, môže nahradiť zemný plyn.

Toto sú hlavné dôvody, prečo by sme aj v našej obci mali kuchynský odpad oddeľovať od zmesového odpadu. Ideálnym riešením je použiť ho do kompostu, pretože kuchynský odpad obohatí kompost o organické látky aj o niektoré mikroživiny, ktoré chýbajú v zelenom odpade (tráva, lístie, konáre). V prípade, že domácnosti nemajú možnosť alebo nechcú kompostovať, pripravujeme pre ne od budúceho roku zaviesť triedený zber kuchynského odpadu do špeciálnych kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené v obci. Domácnosti, ktoré prejavia záujem, dostanú malé nádoby a rozložiteľné vrecká, do ktorých budú separovať kuchynský odpad. Takto vyzbieraný odpad pôjde do bioplynovej stanice neďaleko Trnavy. Na financovanie týchto inovácii sú pre obce k dispozícii finančné dotácie.

Malá nádoba do domácnosti
Zberné nádoby budú aj menšie, bez otvorov, pravidelne vymieňané

Náklady na odpadové hospodárstvo predstavujú asi 10 % ročného rozpočtu obce. Je preto dôležité, aby obec viedla odpadové hospodárstvo efektívne. Je dôležité, aby boli náklady na odvoz a spracovanie odpadu pokryté z poplatku, ktorý je na jednej strane dostatočný a na druhej strane príliš nezaťažoval peňaženky občanov.

Peniaze, ktoré neminieme na odpady, vieme použiť na zlepšenie života v obci a iné potrebné investície.

Toto je plán, ako môžeme prispieť k ochrane pred klimatickými zmenami a zároveň znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu vyvezeného na skládku, ako aj zvýšiť komfort obyvateľov a hygienickú úroveň našich domácností.

Sme Tím pre Marianku.

Elena Bodíková, Eugen Jeckel a Ivan Troščák

Nový prístrešok pre plasty a papier
Ďakujeme Marianovi Nešporovi