Mať trvalý pobyt v Marianke sa oplatí

Zvažovali ste konečne sa prihlásiť na trvalý pobyt tam, kde bývate, v Marianke? Ak ste tak urobili do začiatku septembra 2022, máte tu možnosť to využiť.

Nie všetci ste, možno, zachytili bližšie informácie, tak Vám prinášame zopár detailov o jednej z nich. Ministerstvo životného prostredia SR, cez svoju agentúru (Slovenská agentúra životného prostredia) vyhlásilo výzvu Obnova rodinných domov, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

Na čo všetko môžete získať príspevok? Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou.

Z plánu obnovy sú podporované nasledovné skupiny opatrení:

 • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
 • Inštalácia zdroja energie
 • Zelená strecha
 • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 • Tieniaca technika
 • Odstránenie azbestu

Znie to zaujímavo? Zaujali Vás niektoré z opatrení? Tak sa poďme na to pozrieť trochu bližšie. Nie je to až také jednoduché, ale zase “raketová veda“ to tiež nie je. Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou, dokladuje sa energetickým certifikátom.

Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A. Zoznam týchto opatrení je uvedený ďalej v texte. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné. Aj tieto opatrenia budú ďalej vymenované. Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení skupín B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Skupina povinných opatrení A – zlepšovanie tepelno-technických vlastností (len pripomienka, musíte zrealizovať aspoň jedno opatrenie z tejto skupiny a musia predstavovať minimálne 50% celkových oprávnených nákladov):

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny
 • Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny
 • Výmena otvorových konštrukcií
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
 • Zateplenie podlahy na teréne

Skupina opatrení B1 – inštalácia zdroja energie:

 • Tepelné čerpadlo: voda-voda, zem-voda, alebo vzduch-voda, vzduch-vzduch
 • Fotovoltický panel
 • Solárny kolektor
 • Plynový kondenzačný kotol (cena kotla, práce súvisiace s inštaláciou a revízna správa / rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu)
 • Rekuperácia: decentrálny (lokálny) – riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla / centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním teplaIný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov

Skupina opatrení B2.

 • Zelená strecha

Skupina opatrení B3: Akumulačná nádrž na dažďovú vodu:

 • Nadzemná bez čerpadla
 • Nadzemná s čerpadlom
 • Podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla)
 • Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla)

Skupina opatrení B4. Tieniaca technika:

 • Vonkajšie žalúzie alebo rolety

Skupina opatrení B5. Odstránenie azbestu (rozobratie, odvoz a uskladnenie):

 • Obkladu stien
 • Strešnej krytiny

Našli ste sa v “Skupine A“ a vedeli by ste to doplniť aj niektorými bodmi zo skupín B1-5 ? Super, tak sa poďme pozrieť na to, čo musíte splniť ako žiadateľ.

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • Je občanom členského štátu EÚ.
 • Má trvalý pobyt v rodinnom dome pred zverejnením výzvy (Pri štandardnej skupine žiadateľov je podmienka splnená, ak aspoň jeden zo spoluvlastníkov RD má v RD trvalý pobyt.) Teda, ak chcete rekonštruovať rodinný dom v Marianke, musí mať niekto z vlastníkov zaregistrovaný trvalý pobyt v Marianke.
 • Je spôsobilý na právne úkony.
 • Je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na obnovu ktorého žiada finančné prostriedky mechanizmu.
 • Nebol právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru.
 • Nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.
 • Nie je voči nemu vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku.
 • Je vlastníkom bankového účtu uvedeného v žiadosti.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom, resp. spoluvlastníkom rodinného domu s výnimkou, ak došlo k zmene v dôsledku dedičského konania, do momentu vyplatenia finančných prostriedkov.

Čo musí spĺňať Váš rodinný dom, na to, aby ste mohli využiť túto výzvu? Tie najpodstatnejšie podmienky sú:

 • Na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“.
 • Bol postavený pred 1. januárom 2013.
 • Je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie.

A už len na záver, súčasťou oprávnených nákladov financovaných z podporného mechanizmu je aj projektová dokumentácia. Hovoríte si, že všetky podmienky by sme aj spĺňali, ale sme už starší, nemáme také zručnosti s počítačom a podobne?

Skúste poprosiť susedov. Je ich tu veľa šikovných a veríme, že Vám určite pomôžu. Alebo sa môžete poradiť v niektorej z regionálnych kancelárií, v 10 mestách na Slovensku, kde žiadateľom poskytnú odborné poradenstvo kvalifikovaní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia.

Veríme, že tieto informácie budú aspoň pre niektorých z Vás užitočné a využijete túto príležitosť. A Vy ostatní, nezúfajte a spolu verme, že bude aj iná príležitosť 😊

Zdroj: https://obnovdom.sk/

Autori: Ivan Troščák, Alžbeta Ondrušová a Elena Bodíková