Bioodpad zo záhrad – iný pohľad

Z nie celkom pochopiteľných dôvodov bola na našej susedskej skupine zverejnená veľmi subjektívna správa týkajúca sa pozemku prenajatom obcou, na ktorom dnes obec zhromažďuje bioodpad prinášaný občanmi do zberného dvora pred jeho zhodnotením tak, ako to umožňuje zákon.

Po tom, čo vlastník pozemku pôvodného zberného dvora po voľbách v roku 2018 odmietol tento ďalej poskytovať obci, bolo potrebné okrem zberného dvora riešiť aj dovtedy neposkytovanú službu obecnej kompostárne, ktorá je najlacnejším riešením nakladania s bioodpadom. Pôvodne bol zámer vytvoriť obecnú kompostáreň práve na spomínanom mieste na hranici Marianky, ale už v katastri obce Stupava na výhodne prenajatom pozemku. Tento má výhodu v tom, že sa nachádza dostatočne ďaleko od obydlí, čím neruší našich spoluobčanov a vyhovuje legislatívnym požiadavkám pre obecnú kompostáreň. Bohužiaľ, v rámci procesu jeho formálneho schvaľovania sa zistilo, že nevyhovuje jedinej požiadavke vyhlášky, a to požiadavke na umiestnenie v katastri obce, pre ktorú sa obecná kompostáreň zriaďuje.

Pri hľadaní alternatív bola pripravená do prenájmu aj parcela vo vlastníctve RKC, kde však vzhľadom na zloženie minulého zastupiteľstva a potrebu doriešiť vzťah s cirkvou komplexne dohoda nebola možná. Veríme, že súčasné zastupiteľstvo nájde dostatočný počet hlasov, aby túto situáciu dokázalo dotiahnuť. Samozrejme za predpokladu súčinnosti starostky obce.

Situácia naozaj dnes nie je ideálna, keďže finálne riešenie obecnej kompostárne toto nerieši – obec žiadnu nemá. Zhromažďovanie bioodpadu pred jeho následným zhodnotením na vhodnom mieste rieši aspoň dočasne problém obce, pokým sa nenájde vhodnejšie riešenie, ktorým je vhodný pozemok na definitívne umiestnenie kompostárne. Držme si palce.

PS: Paradoxom je, že autor spomínanej správy, spomína, že tam videl policajtov fotiť si to. Zabudol povedať, že ich sám zavolal a vozil sa s nimi v aute. Žeby sa snažil vybaviť obci pokutu? A vyzýval, aby tam ľudia nenosili bioodpad – tento pozemok na individuálne nosenie bioodpadu na toto nikdy nebol určený a nebolo to povolené.