Naše stanovisko k tunelu D4 pri Marianke

Problematika diaľničného tunela D4 v bezprostrednej blízkosti našej obce je aktuálna od roku 2005. Od r. 2011 sa aktívne venujeme nielen sledovaniu procesu a pripravenej dokumentácie, ale sa snažíme aj vstupovať do procesu s konštruktívnymi pripomienkami. Plne podporujeme predchádzajúce iniciatívy OZ Malé Karpaty a v minulosti aj občianskej iniciatívy Zachráňme Marianku, ktoré poukázali na viaceré odborné pochybenia štátnych orgánov, spracovateľov a predkladateľa návrhu – Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Stotožňujeme sa so stanoviskom, ktoré bolo spracované vedením obce v októbri 2021.

Naše pripomienky sa týkajú ako procesných pochybení tak aj vecných návrhov riešenia diaľničného obchvatu Bratislavy. V prípade procesných úkonov poukazujeme na fakt, že v roku 2017 nebol zo strany MŽP správne stanovený rozsah hodnotenia plánovanej činnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, čím sa výrazne zúžilo posúdenie viacerých variantov riešenia. Záverečné porovnanie (aj zúženého počtu variantov) je subjektívne. Poukazujeme na neúplnú dokumentáciu, ktorá bola obci doručená. Takisto poukazujeme na nezákonný výber hodnotiteľa, ktorý bol hodnotiteľom tejto EIA a zároveň spoluautorom predošlej EIA, čo zákon neumožňuje (konflikt záujmov). Považujeme za nesprávne, ak orgány na naše konštruktívne a zásadné pripomienky nereagovali alebo reagovali prívlastkom „tendenčné a neobjektívne“ bez uvedenia vhodnej argumentácie.

V prípade vecných pripomienok ako hlavnú považujeme pripomienku k opodstatnenosti tejto výstavby vzhľadom na malý počet vozidiel, ktoré by trasu využívali, čím vlastne poukazujeme na neefektívne vynakladanie verejných financií. Navrhujeme neinvestičné riešenie zníženia hustoty kamiónovej dopravy cez Bratislavu, a to zvýšenie mýtnych poplatkov na úroveň okolitých krajín, čím naša krajina prestane byť pre kamiónovú prepravu atraktívna a vodiči si budú vyberať najkratšie, nie najlacnejšie trasy. (V súčasnosti sú mýtne poplatky pre viac ako 4 nápravové vozidlá na Slovensku 0,19-0,25 Eur/km v Rakúsku 0,33-0,45 Eur/km).

Ak cez plánovaný tunel pôjde iba doprava, ktorej sa tunelom trasy skrátia, bude jeho využitie kamiónovou dopravou veľmi nízke (2 tis. kamiónov – vyplýva z analýzy dát mýtneho systému). Aj v štúdii Regionálny plán udržateľnej mobility BSK bol tunel D4 vyhodnotený ako neefektívny. Pokiaľ bude cez tunel presmerovaná celá kamiónová doprava z najzaťaženejšej slovenskej diaľnice D2 v objeme 16 tis. kamiónov denne, dôjde k predĺženiu trasy o 22 km, čím dôjde k výraznému navýšeniu produkcie exhalátov o viac ako 200 ton CO2 denne (cez portály a výduchy vyústené v lesoch Malých Karpát).

Nebola vypracovaná aktuálna dopravná analýza poukazujúca na dopravnú opodstatnenosť stavby. Jedným z hlavných opodstatnení výstavby tunela D4 bolo aj napojenie na rýchlostnú cestu S8 na Rakúskej strane. Výstavba S8 je zatiaľ (pre prebiehajúci súd) veľmi neistá.

Máme obavy zo straty vody vo Vydrici ako aj v studniach v obci, ktoré sú v niektorých lokalitách jediným zdrojom vody. Preto obec žiadala NDS o kompenzáciu zásobovania pitnou vodou kvôli výstavbe D4. A ak by strata vody zasiahla aj svätú studňu v Mariánskom údolí, to by bolo pre obyvateľov, veriacich a pre pútnické miesto osudné. Pri hydrologickom posudku však spracovateľ nevychádzal z reálnych meraní, ale zo starších literárnych zdrojov, to je pri takejto stavbe nedostatočné a neprípustné.

Hrozbou pre Marianku je proces výstavby. Zatiaľ sme nikde nevideli návrh umiestnenia vykopanej zeminy a kameniny, ktorej bude viac ako 4,4 milióny m3. Riešenie, zahrnuté v predloženej EIA, že sa zemina umiestni na pozemkoch medzi Mariankou a Stupavou (a tu aj bude prebiehať nepretržité drvenie horniny a stavebná výroba) považujeme za absolútne nevhodné a neakceptovateľné. Neuvažuje sa o výstavbe lokálnych ciest, ktoré by boli využívané počas výstavby tunela, ale uvažuje o využívaní existujúcej (jedinej) cesty do našej obce, čo považujeme za neprijateľné z hľadiska hustoty dopravy, hluku aj prašnosti.

Navrhujeme aj ďalšie riešenia, ako napríklad prekrytie diaľnice pri obci, vybudovanie tunelových rúr v odkrytom úseku obce už na začiatku výstavby pred razením. Takisto požadujeme spracovanie prieskumných geologických a hydrogeologických prác, ktoré neboli vykonané.

Nie sme proti rozširovaniu diaľničnej siete na Slovensku a v okolí Bratislavy, ale považujeme za správne, ak sa najprv zhodnotia všetky možnosti, vykonajú sa všetky potrebné analýzy, prieskumy a vyhodnotia všetky pozitívne aj negatívne dopady plánovanej výstavby, a až potom na základe všetkých relevantných podkladov padne rozhodnutie o výstavbe najdlhšieho slovenského tunela.

Veď aj slovenské príslovie hovorí: Dvakrát meraj a raz rež.

Elena Bodíková, Eugen Jeckel, Betka Ondrušová