Marianka potrebuje pokoj pre svoj rozvoj

Vážení spoluobčania,
O mesiac sa skončí moje takmer ročné volebné obdobie vo funkcií starostu. Podobne, ako pri mojom predchodcovi, obdobie sa vyznačovalo napätými vzťahmi v Obecnom zastupiteľstve. V takomto prostredí bola práca veľmi náročná a výrazne nepodporujúca rozvoj našej obce. Napriek tomu bolo mojou snahou, tak ako som aj vo svojich prioritách pri kandidatúre na starostu uvádzal, znížiť napätie v obci a začať riešiť staré spory a ťarchy obce.

Podarilo sa dotiahnuť vyrovnanie s firmou Staveko k vodovodu v Borinskej ul. Pripravil som mimosúdne urovnanie a stiahnutie žaloby proti konaniu kanalizácie v Bystrickej ul. (nemá stavebné povolenie). Toto je východisko pre vysporiadanie kanalizácie na Štúrovej (nemá kolaudáciu) s povolením množstva prípojok.

Za úspech taktiež považujem dojednanie dohody s rímsko-katolíckou cirkvou – resp. potvrdenie tej z roku 2011 o Južnej ceste, vylepšenú o prevod pozemkov pod jestvujúcimi komunikáciami za 1 EUR a prísľub ďalších, pre obec výhodných, podmienok. Bohužiaľ tento zámer zostal vo forme dohody, ktorú však poslanci obecného zastupiteľstva zablokovali.

Významným sporom, ktorý ostáva otvorený je spor s advokátskou kanceláriou AKJK. Tu však vzhľadom na odmietanie akejkoľvek dohody zo strany piatich poslancov (väčšiny ObZ) zatiaľ nie je možné hľadať iné riešenie ako súdne so všetkými jeho rizikami.

V oblasti infraštruktúry sa nám podarilo za aktívnej spolupráce občanov previesť elektrickú infraštruktúru na štandardného distribútora energií tak, aby aj pre dotknutých občanov bola k dispozícia regulovaná energia a vyhli sa tak extrémnym nárastom cien tejto komodity.

Počas tohto obdobia som sa snažil dotiahnuť prevod ulíc do vlastníctva obce. Viacero sa podarilo, napriek tomu však prevod niektorých bol zablokovaný opäť zo strany pätice poslancov (napríklad ulica Nad Bednárovým). V tomto roku sa tiež podarilo previesť viacero pozemkov vo vlastníctve SPF na obec.

Viaceré veci sa dotiahnuť nepodarilo. Hlavne situácia s vodovodmi je zložitejšia ako sa na prvý pohľad zdá. Tým, že je spotreba vody v Marianke už teraz na hranici kapacity prítoku do nášho vodojemu napájaného zo Záhorskej Bystrice, hromadné napájanie nových lokalít na vodu nebude do vyriešenia kapacity potrubia zo Záhorskej Bystrice možné. Pre jestvujúcu zástavbu sa však snažíme zabezpečiť vodu čo najskôr, avšak aj tu sa sprísňujú nároky BVS a preto je proces zdĺhavejší.

Na začiatku môjho volebného obdobia som predkladal návrh aj na postupnú výmenu osvetlenia v našej obci. Bohužiaľ, financovanie bolo najskôr väčšinou poslancov OZ odmietnuté a schválené až v júli, čím sme stratili čas na to, aby sme efekty tejto obnovy mohli pocítiť už teraz.

Som rád, že stavebný úrad vyriešil množstvo chybných a uviaznutých konaní a dohnal omeškania z predchádzajúcich období a funguje v plnom režime.
Naopak, vzhľadom na neschválenie financií bolo konanie ku zmenám a doplnkom územného plánu odsunuté. Túto agendu však chcem v prípade znovuzvolenia opätovne otvoriť a verím, že nové zloženie zastupiteľstva bude tomu naklonené. Územný plán bude kľúčový nástroj obce, lebo čoskoro nadobudne účinnosť nový stavebný zákon. Bez tohto sa nedá zabrániť obchádzaniam v stavebných konaniach a zahusťovaniu bývania.

V oblasti 2. stupňa základnej školy komunikujeme so starostom susednej Záhorskej Bystrice o priestoroch v rekonštruovanej budove bývalého Elektrovodu. Možnosť, aby sa naša obec podieľala na projektovej príprave je predpokladom, že tento komplex získa lepšie financovanie obnovy a efektívnejšiu realizáciu.

Za náš veľký spoločný úspech minulého obdobia považujem výrazné zníženie množstva zmesového odpadu a zvýšenie miery jeho vytriedenia. Podľa sledovaných množstiev a početnosti je však naďalej potrebné zlepšenie, čomu pomôže aj aktuálne rozšírenie zberného dvora. Systém, čo priniesol úsporu nákladov aj spravodlivejšie poplatky sa podarilo udržať pred neodbornými zásahmi. Ospravedlňujem sa za komplikácie neskoršieho vystavenia výmerov poplatkov na tento rok.

Som rád, že môžem riadiť tím našich obecných pracovníkov. Oceňujem ich službu obci a profesionalitu v jednotlivých oblastiach (financie, správa, škola, škôlka). Viem, že na službe občanom sa dá ešte popracovať, či už vo forme komunikácie a aj v rýchlosti poskytnutej služby.

Oblasť spolunažívania a slušnej komunikácie medzi nami je pre mňa veľmi dôležitá a snažím sa ju v každom kontakte s Vami aj dodržiavať.

Týmto vám chcem zároveň poďakovať za možnosť pre Vás pracovať. Chcem sa o Vašu priazeň uchádzať aj v nastávajúcich voľbách a tentokrát aj s tímom kandidátov na poslancov, ktorí sú pripravení podporiť môj program a zabezpečiť tak možnosť jeho realizácie. Podľa skúseností z minulého obdobia sa bez ich podpory ani najlepšie plány realizovať nedajú. O plánoch a „Tíme pre Marianku“ píšem ďalších článkoch na www.timpremarianku.sk

https://www.timpremarianku.sk/tim-pre-marianku/

Eugen Jeckel, starosta