Program pre obec Marianka

Príjemné spolunažívanie

 • Priestor pre zmierenie (nemáme čas na hádky a delenie)
  • Konštruktívna spolupráca bez urážok a bez znevažovania
  • Kultivovaná a vecná verejná diskusia (fórum)
  • Kultúrne aktivity a udalosti, komunity a občianske združenia
 • Deti a mládež
  • Druhý stupeň ZŠ (Elektrovod – Záhorská Bystrica)
  • Inovácie v škole, podpora novým riaditeľkám (asistenti, mobilná IT učebňa)
  • Šport a ihriská (využívanie multifunkčného, nové detské ihriská a športoviská)
 • Úcta a pomoc starším a znevýhodneným – sociálna oblasť
  • Stravovacia služba – podporovaná obcou (ako Mariatál Taxi)
  • Užitočné balíčky pre seniorov
  • Podpora občanom zdravotne znevýhodneným, v núdzi a pasci (s Charitou)
 • Mariánske údolie ako neoddeliteľná súčasť obce
  • Spolupráca na revitalizácii údolia (zázemie – stánky a WC, chodníky, ihrisko, atď.)

Zdravá Marianka

 • Ochrana životného prostredia – vzduchu, vody, lesa
  • Správne kúrenie, nie spaľovanie
  • Vodozádržné dažďové opatrenia
  • Likvidácia skládok
 • Zelené a čisté ulice
  • Rozšíriť do ulíc a na verejné plochy tradíciu úpravy údolia
  • Podpora výsadby zelene
 • Znižovanie odpadov
  • Znižovanie objemu, lepšie triedenie, zvýšenie komfortu služby
  • Zberný dvor (kompostáreň, zberné miesta)
 • Tunel D4
  • Dohliadať na konania a vplyvy, prínos – bez devastácie

Funkčné služby pre občanov

 • Územný plán – rozvoj riadený obcou (aj v rámci nového stavebného zákona)
 • Prevádzka existujúcej a rozvoj potrebných IS a infraštruktúry
  • Vodovody a kanalizácie, energie, siete
 • Doriešenie tiarch minulosti
  • Južná cesta, vysporiadanie IS, spory, ihrisko, stavby na plyne, čierne stavby
 • Kvalitné služby obce
  • Smart city riešenia, inovované verejné osvetlenie
  • Bezpečnosť, doprava, správa a údržba komunikácií
  • Cintorín