11 mesiacov môjho starostovania

Vážení Mariančania, dovoľte mi predložiť Vám správu, čo sa nám za necelý rok môjho starostovania podarilo. Veľká väčšina investícií trvá dlhšie ako rok, a preto aj väčšina vecí, ktoré sa podarili dotiahnuť začala skôr, ako som sa stal starostom. Iné veci, zatiaľ nedokončené, sa zase podarilo naštartovať a svoje ovocie prinesú až po tomto volebnom období. Toľko na úvod a prejdime si spolu kam sme sa Marianka za toto obdobie posunuli.

1. Bystrická ulica – som rád, že potom čo Dušan Statelov reštartoval rekonštrukciu Bystrickej ulice, sa nám túto podarilo sfinalizovať. Ku kolaudácií nám ešte chýbajú nejaké formality a strihanie pásky nebolo, ale prevádzka beží naplno.

2. Karpatská ulica – projekt revitalizácie (asfaltovania cesty III/1015) financovaný BSK – bol zároveň prípravou na prevzatie do majetku, čo umožní výraznejšiu reguláciu dopravy. V rámci tohto projektu sa podarilo

  • oproti pôvodnému projektu a v rámci rozpočtu dotiahnuť asfalt až do konca Partizánskej ul.,
  • nadštandardná úprava vozovky vedúcej cez Marianské údolie,
  • presadiť zmenu dopravného projektu – predpokladu pre vybudovanie prechodu pri Borinskej ulici a ukľudnenia dopravy po námestie. (Mariatál 1/2022)

3. Sprevádzkovanie starej studne pod dubom zásobujúcej ihrisko a záchrana trávnika. Po tom čo BVS a. s. odpojila nepovolenú vetvu zásobujúcu ihrisko (keď sa mimo iného bez vedomia obce pitnou vodou polieval trávnik) sa podarilo obnoviť funkčnosť studne a zabezpečiť tak pre trávnik na ihrisku zavlažovanie.
Získali sme od okresného úradu povolenia na novú studňu (vŕtanú) na ihrisku, jej výstavba uviazla na chýbajúcom súhlase firmy, ktorá vlastní pozemky prístupu do športového areálu (tie sú zatiaľ stále predmetom niekoľkoročného súdneho sporu).
Obnova legálnej dodávky pitnej vody do šatní ihriska bude možná vodovodom v Športovej, až keď bude povolený v novom stavebnom konaní a jeho účastníkom a prevádzkovateľom bude BVS a. s.

4. Vodovod na Borinskej – patrí obci. Zrealizoval som dohodu obce o urovnaní a cene so spoločnosťou Staveko. Pre jej spustenie je však potrebné urobiť nové stavebné konanie s dobudovaním tlakovej stanice a za účasti BVS a. s. s prihliadnutím na komplexné riešenie
vody v Marianke

5. Oprava hydrantov v obci a poškodení vodovodu v ulici Karpatská – Panský les. Podarilo sa zrealizovať spomínané opravy. Tu sa ukázalo, ako je pre obec nákladovo náročné, pokiaľ nie sú siete budované štandardnými prevádzkovateľmi takejto infraštruktúry. Pod tieto náklady sa podpísala hlavne nekvalita.

6. Máme pripravenú zmluvu na prevádzkovanie vodovodov Karpatská, Javorová ktoré bude zabezpečené osobou s odbornou spôsobilosťou. Ide o vodné stavby, ktoré neboli odovzdané štandardným prevádzkovateľom – dodávateľom sieťových médií a služieb (pre nesplnenie technických alebo obchodných podmienok).

7. Optika do domov (FTTH) – je to síce projekt Telekomu pre obyvateľov – ale nevyhnutný je a bol denný manažment zmien výstavby, reklamácií a tiež pridávania – projektovania a povoľovania „nových“ lokalít obce.

8. Obecná dátova sieť (ODS) – Podarilo sa rozbehnúť samostatný projekt optického pripojenia pre kamery, obecný rozhlas, smart snímače, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu komunikácie v obci.

9. Kanalizácia v Štúrovej ulici – podarilo sa mi predbežne dojednať vyriešenie v podobnom modeli (so znaleckým posudkom, ktorému predchádza ukončenie sporov ku konaniu kanalizácie v Bystrickej). Dnes obyvateľom Štúrovej hrozí odpájanie od kanalizácie. Týmto riešením vzniknú predpoklady na riadne skolaudovanie tejto vetvy a bezproblémové používanie obyvateľmi.

10. Pokračovanie služby Mariatál Taxi pre seniorov sa nám podarilo vďaka novému nastaveniu stále výhodnej ceny pre občana (od spustenia prežila aj 2-násobok ceny nafty) – hlavne však vďaka Petrovi Nathanielovi a pani Mirke. Stretnúť ľudí, ktorí pomáhajú potrebným „len tak“, mi vždy pomôže „dobiť energiu“.

11. Personálne obsadenie zastupujúcej pani riaditeľky v základnej škole bola výzva, ktorá sa podarila. Modernizáciu (nie tak dávno „dedinskej jednotriedky“), ktorú nasadila pani Katka Pačinová (t. č. na materskej) zvýšime. S pani riaditeľkou Máriou Kubovičovou a pani prednostkou sme odborne aj administratívne pripravili otvorenie 5. ročníka ZŠ od nasledujúceho roka. Aktuálna výzva obce a rady školy je na dofinancovanie mobilnej IKT učebne.

12. Zmena na pozícii riaditeľky v materskej škole prebehla tiež hladko. Ďakujeme pani E. Marošovej za dlhoročné vedenie, pani M. Žáčkovej za prevzatie a pokračovanie. A rade škôlky (zvlášť K. Baranovičovej) za priebeh volieb a celú činnosť v rade MŠ. Poznámka na záver: tento rok v škôlke máme dostatok kapacity.

13. Zorganizovanie a spracovanie odborného stanoviska ku rozhodnutiu EIA pre tunel D4 v tak krátkom čase bol tiež „šprint“ cez ministerstvá. Opäť ďakujem zvlášť ženám v odbornom paneli p. A. Zemanovej, K. Kminiakovej a ďalším odborníkom. Samozrejme vďaka aj za výbornú odbornú koordináciu zo strany môjho predchodcu Dušana Statelova.

14. Riešenie odpadov. Za 4 roky sa podarilo vybudovanie nového zberného dvora a úložiska triedených obalov od nuly. Kompostáreň máme len ako dočasný sklad (legislatíva stanovuje prevádzku do 100 ton len v rámci katastra obce).
Pripravené riešenie novej kompostárne (a hospodárskeho dvora) v rámci katastra obce uviazlo ešte na neschválení zastupiteľstva zmlúv s cirkvou a Bratmi Tešiteľmi, ktoré predkladal môj predchodca.

15. Náprava stavu a vzťahov s cirkovu (a naplnenie aspoň dvoch častí pôvodych zmlúv s RKC) sa súčasnému obecnému zastupiteľstvu nepodarilo – odmietnutie vyčlenenia financií. Každopádne podklady sú pripravené:

  1. Zmluva na vysporiadanie pozemkov pod cestami
  2. Revitalizácia verejného zázemia v údolí, projekt a stavebné povolenie – realizáciu (má RKC viazanú na financovanie – 1.) môže začať.

Možnosť dokončiť a skolaudovať aj 1. etapu Južnej cesty. Potom môžeme legálne obstarať osvetlenie, značky a spomaľovače.

16. Aby som nezabudol: pozemok pod 2. časťou Južnej cesty (Na Ovsisku) sme získali tento rok 2022 v lete, po zdĺhavom vyjednávaní so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) protokolárne a bezplatne. Rovnako sa podarilo získať pre obec do vlastníctva aj parcelu južnej časti Budovateľskej ulice – až teraz môžeme konečne spustiť projekt (výzvu na financovanie) neupraveného pešieho vstupu do obce od Záhorskej Bystrice. Dohodol som so SVP – Povodie Moravy nové vytýčenie brehovej čiary – potom získame do vlastníctva (a môžeme zadať rekonštrukciu) aj uličku námestia ku Exercičnému domu popri potoku.

17. Rekonštrukcia domu smútku – v priebehu leta prebehla výmena okien, kolegyne z úradu vymaľovali a doplnili zariaďovacie predmety a dekorácie. Ďakujem Marta, Alenka, Ľubica, Editka, Dianka, Barborka a Katarína.

18. Hydrant na odber pitnej vody pri starej studni na Karpatskej – voda je k dispozícii všetkým: po 3 týždňoch od schválenia rozpočtu a uznesenia ObZ (august 2022). Prevádzku a dokončenie nám skomplikovali rozkopávky Telekomu na parkovisku. Obklad múrika bude dokončený v októbri 2022.

19. Dodávka regulovanej elektrickej energie (ZSE) – Vo viacerých uliciach sa hlavne s prispením našich občanov podarila zmena za tzv. dočasného dodávateľa na ZSE pre 100+ domov v obci. Tým pádom sa ukončili dodávky drahej energie od pôvodného dodávateľa – prevádzkovateľa.

20. Vypracovaný a podaný projekt cyklo-prístrešok so solárnym dobíjaním na námestí pri škole.

Ako som písal na začiatku, toto nie je práca jedného starostu. Je výsledkom práce mojich predchodcov, pracovníkov obecného úradu, aktívnych občanov. Ďakujem Vám za túto cestu, ktorú sme spolu prešli. Verím, že tak ako doteraz v nej aj budeme úspešne pokračovať.

Eugen Jeckel