PROGRAM

Program pre obec Marianka

Príjemné spolunažívanie
 Priestor pre zmierenie (nemáme čas na hádky a delenie)
o Konštruktívna spolupráca bez urážok a bez znevažovania
o Kultivovaná a vecná verejná diskusia (fórum)
o Kultúrne aktivity a udalosti, komunity a občianske združenia
 Deti a mládež
o Druhý stupeň ZŠ (Elektrovod – Záhorská Bystrica)
o Inovácie v škole, podpora novým riaditeľkám (asistenti, mobilná IT učebňa)
o Šport a ihriská (využívanie multifunkčného, nové detské ihriská a športoviská)
 Úcta a pomoc starším a znevýhodneným – sociálna oblasť
o Stravovacia služba – podporovaná obcou (ako Mariatál Taxi)
o Užitočné balíčky pre seniorov
o Podpora občanom zdravotne znevýhodneným, v núdzi a pasci (s Charitou)
 Mariánske údolie ako neoddeliteľná súčasť obce
o Spolupráca na revitalizácii údolia (zázemie – stánky a WC, chodníky, ihrisko, atď.)

Zdravá Marianka
 Ochrana životného prostredia – vzduchu, vody, lesa
o Správne kúrenie, nie spaľovanie
o Vodozádržné dažďové opatrenia
o Likvidácia skládok
 Zelené a čisté ulice
o Rozšíriť do ulíc a na verejné plochy tradíciu úpravy údolia

o Podpora výsadby zelene
 Znižovanie odpadov
o Znižovanie objemu, lepšie triedenie, zvýšenie komfortu služby
o Zberný dvor (kompostáreň, zberné miesta)
 Tunel D4
o Dohliadať na konania a vplyvy, prínos – bez devastácie

Funkčné služby pre občanov
 Územný plán – rozvoj riadený obcou (aj v rámci nového stavebného zákona)
 Prevádzka existujúcej a rozvoj potrebných IS a infraštruktúry
o vodovody a kanalizácie, energie, siete
 Doriešenie tiarch minulosti
o Južná cesta, vysporiadanie IS, spor AKJK, ihrisko, stavby na plyne, čierne stavby
 Kvalitné služby obce
o Smart city riešenia, inovované verejné osvetlenie
o Bezpečnosť, doprava, správa a údržba komunikácií
o Cintorín